Novinky

Proč investování s dopadem, proč Tilia Impact Ventures?

Impaktové investování, neboli investování s dopadem (z anglického “impact investing”) představuje rostoucí globální trend mezi investory, které zajímá nejen dobrá návratnost investice, ale záleží jim také na pozitivním dopadu na společnost. Impaktové investování tvoří zatím sice malý zlomek operací na investičním trhu, počet takových investorů však každým rokem roste a díky nim vzniká více společensky prospěšných firem.

V Česku byl první takový fond, Tilia Impact Ventures, založen vloni Silke Horákovou, spolumajitelkou nakladatelství Albatros Media, spoluzakladatelkou dvou nadací a známou filantropkou, a Petrem Vítkem, spoluzakladatelem sítě Impact Hub v České republice. Po deseti letech strávených podporováním prvních programů akcelerace a rozvojem místního trhu sociálních podniků se rozhodli, že přišel čas učinit další krok. Společně s dvěma předními českými nadacemi představili investiční nástroj k překlenutí mezery na trhu, tedy možnost trpělivého rizikového kapitálu pro sociální podniky s udržitelnými a škálovatelnými byznys modely.

Proč investování s dopadem?

Vzhledem k tomu, že koncept “dopadového investování“ je v naši zemi nový, možná se divíte, co vlastně tento pojem znamená? Dopadové investice, jak jsou definovány Global Impact Investing Network (GIIN), jsou investice uskutečněné s cílem vyvolat pozitivní, měřitelnou sociální a/nebo environmentální změnu spolu s finanční návratností.

Samotný pojem dopadového investování pochází z roku 2006, kdy jej Nadace Rockefeller Foundation poprvé zakotvila jako součást diskuze o nových způsobech využívání kapitálu. Sektor dopadového investování od té doby rychle roste a GIIN odhaduje, že současná velikost globálního trhu s dopadovým investováním bude 502 miliard USD (GIIN, 2019), což je více než dvojnásobek oproti loňskému roku (a čtyřnásobek oproti roku 2017).

Investování s dopadem se vyvinulo ze společensky odpovědného investování, což je rámec pro investování založeného na environmentálních, sociálních a správních kritériích (“environmental, social and governance” ESG criteria), které je investorům dobře známé. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že tyto investory zajímá záměrný pozitivní společenský dopad, nikoliv pouze vyhýbání se možným dopadům negativním.

Impaktoví investoři se proto záměrně zaměřují na investice, které vytvářejí pozitivní a měřitelný, sociální nebo environmentální dopad a finanční návratnost kapitálu. Mnoho z nich používá rámec Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs), které byly formulovány a přijaty OSN v roce 2015 jako agendu udržitelného rozvoje na následujících patnáct let (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), a které zahrnují např. cíle konec chudoby, konec hladu, klimatická opatření, kvalitní vzdělávání, dostupné a čisté energie, méně nerovností a odpovědná výroba a spotřeba. Rámec SDGs pomáhá soustředit se na to, co je třeba udělat, aby bylo možné čelit nejnaléhavějším výzvám, kterým dnes lidstvo čelí, a sedmnáct cílů se stalo vodítkem pro klíčové ukazatele úspěchu mnoha investorů.

Dopadové investování vyzývá a zpochybňuje dlouhodobé názory, že k řešení sociálních a environmentálních problémů tu je filantropie, a že tradiční investování by se mělo zaměřovat výhradně na dosažení finanční návratnosti, tím, že úspěšně kombinuje rigorózní analýzu tradičního investování s hodnotami filantropie.

Pro institucionální a rodinné nadace tak dopadové investování přináší příležitost efektivněji aktivovat významně větší finanční objemy pro dosažení jejich společenských cílů, při zachování nebo dokonce navýšení jejich kapitálu. Filantropické zdroje samotné však nesjou dostaetčné k vyřešení výzev, kterým dnes svět čelí.

Společnost se čím dál více obrací k soukromému sektoru a žádá podniky, aby na tyto společenské výzvy reagovaly. Z dlouhodobého pohledu již nebude možné, aby společnosti poskytující pouze finanční uspokojení zůstaly životaschopné. Firmy jsou stále více tlačeny k tomu, aby ukázaly, jak pozitivně přispívají společnosti a životnímu prostředí. A pokud jde o investory a investiční manažery, začínají přemýšlet o dopadu jako třetím kritériu investování vedle rizika a finanční návratnosti. Klíčoví hráči na trhu, včetně např. Blackrock Capital, největší investiční společnosti na světě spravující více než 6,5 bilionů dolarů aktiv, a společnosti UBS, se zavázaly ovlivnit, jakým směrem se globální investování vydává a vyzývá ostatní k dodržování své společenské odpovědnosti. Je tedy jen otázkou času, kdy bude nové paradigma trojího kritéria “dopadu, rizika a návratnosti” plně přijato jako nový standard investičního trhu.

Proč Tilia?

V Tilii jsme se rozhodli přispět naším dílem a jsme hrdí na to, že přinášíme a pilotujeme koncept investování s dopadem v České republice a také jako jeden z prvních dopadových fondů v regionu střední a východní Evropy. Chceme ukázat, že i v České republice je možné vytvářet hodnotu investic prostřednictvím finančního úspěchu a měřitelného společenského dopadu.

Tilia přináší systematický rizikový kapitál pro sociální inovace a pilotuje nové formy financování na míru pro sociální sektor. Tilia si klade za cíl podporovat společensky prospěšné podniky, nabízet jim velmi flexibilní finanční pomoc i nefinanční podporu ke škálování jejich pozitivní společenské změny na základě udržitelného obchodního modelu. Tilia má dopad na prvním místě, což znamená, že klademe větší důraz na společenský dopad než na finanční návratnost.

Tilia využívá a staví na zkušenostech investorů a profesionálů z oblasti start-up, VC & PE ze své sítě a doplňuje je odborníky ze sociálního a filantropického sektoru (naše investiční komise je toho zářným příkladem), a chce investorům představovat impakt investování jako novou kategorii aktiv. Tilia propojuje lidi z různých prostředí, kteří jsou spojeni společnými hodnotami a vírou ve finanční a sociální imperativ impaktového investování, čímž rozvíjí jak sociální tak investiční ekosystém.

Věříme, že tento inkluzivní přístup povede k udržitelnějšímu sociálnímu podnikání a v důsledku toho k rostoucí základně impakových investorů, rostoucímu potenciálu kombinovaného financování (tzv. blended finance), a tím ke změně kultury investování, tak aby bylo motorem pozitivní změny. Jsme tady, abychom byli motorem pozitivní společenské změny. Společně.